Bildiri Gönderim Kuralları


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme, araştırmacıların adı, soyadı ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulunca yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Kongre Bilim Kurulu, bildirileri sözlü ya da poster sunum olarak değiştirmeye karar verme hakkına sahiptir. 

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe-İngilizce’dir. 

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi için son tarih 10 Ekim 2021, saat 24:00‘dır. 

Kongre Kayıt

Kongre için son kayıt tarihi 15 Ekim 2021, saat 17:00’dır. 

Kabul Belgesi

Kabul edilen bildiriler için kabul belgesi 15 Ekim 2021 tarihine kadar gönderilecektir.

Bildiri Özeti Formatı

1. Yazarların açık ad ve soyadları yazılmalı, sunum yapacak araştırmacının adı ve soyadı kalın yazı tipinde ve altı çizili olmalıdır.

2. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir (Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Anabilim Dalı, Şehir).

3. Özet başlığında kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar istisnadır).

4. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

5. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

6. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

7. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir. En az üç anahtar kelime kullanılmalıdır.

8. Bildiri türünün sözlü ya da poster/kısa sözlü sunum olduğu belirtilmelidir.

9. Sözlü sunumların süresi 15 dakikadır. Posterler Kısa Sözlü Sunum olarak değerlendirileceğinden 5’er dakikalık sözlü sunumlar şeklinde yapılacaktır.

10. Bildiri özetleri Microsoft Word programında, “Times New Roman” fontu, 10 punto, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslanarak yazılmalıdır.